Kurt Vandeputte wordt nieuwe bestuursvoorzitter van de VCKK

If you can't see this email click here.
If you cannot read this email, please click here.
image
image
PERSBERICHT

KURT VANDEPUTTE (UMICORE) WORDT NIEUWE BESTUURSVOORZITTER VAN DE VLAAMS-CHINESE KAMER VAN KOOPHANDEL (VCKK)
 
 
Na zes jaar voorzitterschap heeft Stefaan Vanhooren aangegeven zijn mandaat als bestuursvoorzitter van de Vlaams-Chinese Kamer van Koophandel (VCKK) ter beschikking te stellen. Als mede-stichtend lid van de VCKK was Stefaan eerst bestuurder vanaf 2005, vicevoorzitter van 2010 tot 2015 en daarna voorzitter. Kurt Vandeputte werd op de Algemene Vergadering van 12 mei 2021 met onmiddellijke ingang aangesteld als nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van de VCKK. Kurt Vandeputte is momenteel Senior Vice-President Government Affairs bij Umicore en heeft tot juli 2019 de leiding gehad over de batterijmaterialen-afdeling. Hij heeft een jarenlange ervaring in China dankzij commerciële en bestuursfuncties bij de lokale Joint-Venture activiteit.

Kurt Vandeputte: '‘Met veel inzet en positief enthousiasme wil ik het voorzitterschap van de VCKK opnemen. Dankzij de jarenlange inzet van Stefaan, zijn bestuurscollega’s en de niet aflatende inzet van Gwenn Sonck is de VCKK uitgegroeid tot een gezonde en sterk gewaardeerde organisatie.'' Hij voegde eraan toe: ''Ik kijk er naar uit om de netwerking en dialoog tussen onze Vlaamse leden en de Chinese academische- en bedrijfswereld verder te verstevigen. Tot slot wil ik Stefaan Vanhooren expliciet bedanken voor zijn jarenlange bijdrage aan de VCKK.''

Tijdens de Algemene Vergadering werden Filip Coremans (Managing Director Asia, AGEAS) en Luc Delagaye (Member of the Executive Committee Agfa-Gevaert) aangesteld als resp. vice-voorzitter en lid van de Raad van Bestuur ter vervanging van vicevoorzitters Bart De Smet (Voorzitter AGEAS) en Philippe Van der Donckt (Business Development Director, UMICORE) die hun mandaat ter beschikking hadden gesteld.
 
De Raad van Bestuur wenst Stefaan, Bart en Philippe hartelijk te bedanken voor hun jarenlange enthousiaste inzet, efficiëntie en visie waardoor ze de VCKK tot een gerespecteerde spreekbuis hebben gemaakt voor de vele bedrijven en organisaties in de Vlaams-Chinese handelsrelaties.
image
Over de Vlaams-Chinese Kamer van Koophandel (VCKK)

De VCKK werd in 2005 opgericht door een groep toonaangevende Vlaamse investeerders, zoals Ageas, Agfa, Ahlers, Barco, Bekaert, Deme, KBC Bank, Picanol en Umicore.  Dit dynamisch business platform heeft als doelstelling de economische, handels- en wetenschappelijke betrekkingen tussen Vlaanderen en de Volksrepubliek China te bevorderen.
 
De Vlaams-Chinese Kamer helpt Vlaamse bedrijven in het zaken doen met China en ondersteunt Chinese bedrijven die in Vlaanderen willen investeren. 
 
De VCKK assisteert bedrijven d.m.v. :
 
  • Advies en expertise: 
Aan de hand van publicaties en een wekelijkse nieuwsbrief informeert de VCKK bedrijven nauwgezet over de economische en handelsevoluties. Anderzijds houdt de VCKK Chinese ondernemingen en instanties op de hoogte over de troeven die Vlaanderen te bieden heeft.
  • Ontmoetingen met Chinese delegaties: 
Dankzij een uitgebreid netwerk speelt de VCKK een belangrijke rol bij de ontvangst van Chinese delegaties in ons land. We laten Vlaamse ondernemers kennis maken met niet-traditionele investeringslocaties en zorgen mee voor een soepele markttoegang.

  • Ervaring uitwisselen en kennisdeling: 
De VCKK organiseert op regelmatige basis China-conferenties en rondetafelgesprekken om ervaringen uit te wisselen, samenwerking te intensifiëren en netwerkopportuniteiten te creëren.

  • Geprivilegieerd gesprekspartner: 
De VCKK heeft de leiding van de EU-China Business Association (EUCBA), het overkoepelende samenwerkingsverband tussen alle Europese China-associaties en speelt als dusdanig ook een belangrijke rol op Europees niveau.
 
Ongeveer 250 bedrijven zijn lid van de VCKK.
 
De VCKK is structurele partner van Flanders Investment & Trade.
 
Structurele partners: 

Allbright Law Offices, Bank of China, Huawei, Haven van Zeebrugge, Provincie Oost-Vlaanderen, Provincie Vlaams-Brabant, Stad Gent, Universiteit Gent, Stad Weihai en VITO.
 
 
Vlaams-Chinese Kamer van Koophandel – gwenn.sonck@flanders-china.be -
Gwenn Sonck, Executive Director
Ajuinlei 1, 9000 Gent
www.flanders-china.be
LinkedIn
Facebook
Twitter
 
image
PRESS RELEASE

KURT VANDEPUTTE (UMICORE) APPOINTED CHAIRMAN OF THE BOARD OF THE FLANDERS-CHINA CHAMBER OF COMMERCE (FCCC)
 
 
After serving as Chairman for six years, Stefaan Vanhooren has indicated he was not seeking another term as Chairman of the Board of the Flanders-China Chamber of Commerce (FCCC). As a founding member of the FCCC, Stefaan became a Board Member in 2005, was Vice-Chairman from 2010 to 2015, and thereafter Chairman. At the General Assembly on May 12, 2021, Kurt Vandeputte was appointed Chairman of the Board effective immediately. Kurt Vandeputte is Senior Vice-President Government Affairs at Umicore and has been leading the battery materials unit till July 2019. He has a long-term experience in China in commercial and leading positions at the local joint-venture.

Kurt Vandeputte said:''I intend to take on the chairmanship of the FCCC with a lot of commitment and enthusiasm. Thanks to the many years of efforts of Stefaan and his colleagues in the Board and the unrelenting commitment of Gwenn Sonck, the FCCC has become a healthy and valued organization.'' He added: ''I am looking forward to further strengthen networking and dialogue between our Flemish members and Chinese academic and business circles. I also would like to explicitly thank Stefaan Vanhooren for his long-term contribution to the FCCC.''

During the General Assembly, Filip Coremans (Managing Director Asia, AGEAS) and Luc Delagaye (Member of the Executive Committee Agfa-Gevaert) were appointed Vice-Chairman and Member of the Board respectively, replacing Vice-Chairmen Bart De Smet (Chairman AGEAS) en Philippe Van der Donckt (Business Development Director, UMICORE), who did not seek another term of office.

The Board of Directors expressed its gratitude to Stefaan, Bart and Philippe for their enthusiastic commitment, efficiency and vision through the years, turning the FCCC into the respected voice of the many companies and organizations in Flanders-China trade relations.
image
About the Flanders-China Chamber of Commerce (FCCC)

The FCCC was founded in 2005 by a group of renowned Flemish investors, such as Ageas, Agfa, Ahlers, Barco, Bekaert, Deme, KBC Bank, Picanol and Umicore. This dynamic business platform aims to promote the economic, trade and scientific relations between Flanders and the People's Republic of China.

The Flanders-China Chamber assists Flemish companies doing business with China and supports Chinese companies wanting to invest in Flanders.

The FCCC assists companies with:

  • Advice and expertise:
Through publications and a weekly China Business newsletter, the FCCC informs companies about developments in China's economy and trade. The FCCC also keeps Chinese companies and organisations informed about the opportunities that Flanders can offer.

  • Meetings with Chinese delegations:
Thanks to its extensive network, the FCCC plays an important role in receiving Chinese delegations in Belgium. We introduce Flemish entrepreneurs to non-traditional investment areas and help them enter the Chinese market.

  • Exchange of experiences and sharing of knowledge:
The FCCC regularly organises China conferences and round table discussions to exchange information, to intensify cooperation and to create network opportunities.

  • Privileged interlocutor:
The FCCC leads the EU-China Business Association (EUCBA) in which all European China associations cooperate and therefore also plays an important role in Europe.

Around 250 companies are members of the FCCC.

The FCCC is a structural partner of Flanders Investment & Trade.

Structural partners:

Allbright Law Offices, Bank of China, Huawei, the Port of Zeebrugge, Province of East-Flanders, Province of Flemish-Brabant, the City of Ghent, Ghent University, the City of Weihai and VITO.

 
Vlaams-Chinese Kamer van Koophandel – gwenn.sonck@flanders-china.be -
Gwenn Sonck, Executive Director
Ajuinlei 1, 9000 Gent
www.flanders-china.be
LinkedIn
Facebook
Twitter
image
LinkedIn
Facebook
Twitter

glueup

Powered by Glue Up
All-in-one CRM Software for Growing Communities